top of page

קצת עלינו,

עמותת אקים חיפה פועלת ברוח הגישה ההומניסטית למען קיום חיים איכותיים לאנשים עם מוגבלות.

העמותה דוגלת במתן תנאים ותמיכה למימוש היכולות הטמונות באדם ומאמינה בהשתלבות בחברה תוך קיום יחסי גומלין עם הסובבים.

איור של רשויות
איור של מתנדבים
איור של אנשים
איור של אנשים

כ

רשויות שולחות לפעילויות העמותה

מתנדבים בעמותה

סה"כ אנשים שהושפעו ונתרמו מפעילות העמותה לשנת 2022

סה"כ מקבלי שירות בעמותה לשנת 2023

35

80

4000

450

איור קו של אנשים מחזיקים זה את זו
bottom of page