top of page

דיור בקהילה

תהליך קבלה

אדם יכול להתקבל למערך הדיור בתנאי שבוועדת האבחון הומלץ על דיור בקהילה ולאחר שעבר ועדת השמה ברשות המקומית המפנה לאקים חיפה.

 

הרשות המקומית בשיתוף עם משרד הרווחה אמונים על קיום ועדת השמה.


טרם / במקביל לועדת ההשמה מתקיימים בדרך כלל השלבים הבאים:

 

1. המועמד/ת ומשפחתו מוזמנים להיכרות ראשונית עם המסגרת שלנו - בשלב זה יוזמנו לפגישה המועמד ומשפחתו לשם התרשמות הדדית ראשונית והבנת הצרכים.

 

2. סיור של הדייר ומשפחתו במסגרת אופציונאלית- בשלב זה יתרשם המועמד מהדירה, השותפים הגרים בה והצוות.

3. העברת מידע מעו"ס המשפחה ברשות המקומית למערך הדיור, הכולל:

 • דו"ח סוציאלי עדכני של עו"ס המשפחה

 • דו"ח תפקודי של  הדייר מהמסגרת האחרונה (דיור ו/או תעסוקה)

 • אבחון והחלטות של ועדת אבחון של מנהל מוגבלויות 

 • דו"ח רפואי עדכני מהרופא המטפל

 • צילום תעודת זהות

 • צילום צו מינוי אפוטרופסות (או מסמכים המעידים שההליך נמצא בטיפול)

 

4. לאחר קבלת המסמכים ובדיקתם, מתכנסת ועדת קבלה שעניינה קבלת מועמדים להשמה בדיור והיא דנה בהתאמה של המסגרת לצרכיו של המועמד.
בוועדה נוכחים:

 • מפקח מטעם משרד הרווחה

 • מנהל מערך הדיור – יו"ר הועדה

 • עו"ס המשפחה

 • עו"ס מערך הדיור

 • המועמד והאפוטרופוס

 • מוזמנים רלבנטיים נוספים לדיון במידת הצורך

 

החלטת הועדה לא מתקבלת בנוכחות האפוטרופוס והמועמד. במידה והחלטת הועדה שהמסגרת לא נותנת מענה מספק לצרכיו של המועמד, ימשיכו הרשות המקומית והאפוטרופוס בחיפוש אחר מסגרת אחרת.

 

5. במידה והחליטה הועדה על קבלת הדייר לאקים חיפה יתקבל המועמד להתנסות של שלושה חודשים במסגרת הדיור אליה הוא או היא מיועדים. במעמד הקבלה יחתום האפוטרופוס על חוזה זכויות וחובות.

במידה והחלטת הועדה שהמסגרת לא נותנת מענה מספק לצרכיו של המועמד, ימשיכו הרשות המקומית והאפוטרופוס בחיפוש אחר מסגרת אחרת.

 

6. חשוב לדעת – מועמד יתקבל למערך הדיור לאחר שנמצאה עבורו מסגרת תעסוקה מתאימה או שהוא כבר מועסק בכזו.

bottom of page