top of page

תוכניות אישיות

פעילות תוכניות אישיות מתקיימת בחסות משרד הרווחה והשירותים החברתיים – מנהל מוגבלויות ובשיתוף עם הרשויות המקומיות.

פעילות זו מאפשרת לבנות תוכנית אישית למשפחות ואנשים עם מוגבלות החיים בקהילה ולא מקבלים שירות במסגרות כלשהן. 
מדובר במשפחות או בודדים שנמצאים במצוקה ובזכות התכנית מקבלים מענים שלא הצליחו לקבל עד כה. דוגמא למענים השונים: הדרכת הורים, חונכות, סומכות, טיפול רגשי לסוגיו השונים, פעילות פנאי ועוד.
כרגע 11 משפחות מקבלות שירות והפעילות הולכת וגדלה. 

תהליך הקבלה:
1. שיח ישיר של המשפחה מול עו"ס המשפחה.

2. במידה ועו"ס המשפחה מוצא/ת כי הפעילות יכולה להתאים תתבצע פניה אל רכזת תוכניות אישיות בעמותה ויועברו חומרים ראשונים על המשפחה/מקבל השירות.
3. רכזת תוכניות אישיות עוברת על החומרים ובודקת שאכן מתאים לקריטריונים לתוכנית ונבנית תוכנית אישית ראשונית שמועברת לאישור עו"ס המשפחה.
4. לאחר אישור עו"ס המשפחה מועברת התוכנית לאישור מפקח/ת משרד הרווחה.
5. לאחר אישור זה מופק אישור לתוכנית (הועדה).
6. רכזת תוכניות אישיות יוצרת קשר עם המשפחה לתיאום סופי של הגורמים המטפלים.
7. מרגע התחלת התוכנית ועד לסיומה (התכנית אינה מוגבלת בזמן, אך ניתן לסיימה בכל רגע שעו"ס המשפחה מוצא/ת לנכון לאור תפקוד המשפחה), מלווה רכזת תוכניות אישיות את המשפחה, תוך קשר הדוק עם עו"ס המשפחה והגורמים המטפלים.

bottom of page