top of page

תעסוקה

תהליך קבלה למרכז היום

אפוטרופוס המועמד מוזמן לבקר במרכז היום ולהתרשם מהמקום בתיאום מראש עם מנהל המרכז.
קבלה למרכז היום מותנית באישור הרשות המקומית.
לפיכך יש לפנות לעובדת הסוציאלית המטפלת בתיק המשפחה ברשות המקומית ולעדכנה על רצון המשפחה

להשתלב במרכז היום.

 

מרגע עדכון המסגרת כי מעוניינים להשתלב במרכז היום אנו פונים לרשות המקומית בבקשה לקבל:

 

1. דו"ח סוציאלי עדכני של עו"ס המשפחה

2. דו"ח תפקודי של  המשתקם מהמסגרת האחרונה

3. אבחון והחלטות של ועדת אבחון של האגף לטיפול באדם עם מש"ה

4. דו"ח רפואי עדכני מהרופא המטפל

5. צילום תעודת זהות

6. צילום צו מינוי אפוטרופסות (או מסמכים המעידים שההליך נמצא בטיפול)

 

לאחר קבלת המסמכים ובדיקתם, מתכנסת ועדת קבלה שעניינה קבלת מועמדים להשמה בתוכניות תעסוקה והיא דנה בהתאמה של המסגרת לצרכיו של המועמד.


בוועדה נוכחים:

  • מנהל מרכז היום – יו"ר הועדה

  • עו"ס המשפחה

  • המועמד והאפוטרופוס

  • מפקח מטעם משרד הרווחה

  • נציג ממסגרת הדיור במידה והמועמד גר במסגרת דיור

  • מוזמנים רלבנטיים נוספים לדיון

 

החלטת הועדה לא מתקבלת בנוכחות האפוטרופוס והמועמד.

במידה והחלטת הועדה לקבלו ישתלב המועמד במרכז היום.

במידה והחלטת הועדה שהמסגרת לא נותנת מענה מספק לצרכיו של המועמד, ימשיכו הרשות המקומית והאפוטרופוס בחיפוש אחר מסגרת אחרת.

bottom of page